Professors

Yi Xiao
Yi Xiao

Principal Investigator

Email: yxiao@hust.edu.cn

Changjun Chen
Changjun Chen

Associate Professor

Email: cjchen@hust.edu.cn

Yanzhao Huang
Yanzhao Huang

Associate Professor

Email: yzhuang@hust.edu.cn


Postdoctor & Students

Yi Zhang
Yi Zhang

Postdoctor

Xiujuan Ou
Xiujuan Ou

PhD student

Yiduo Xiong
Yiduo Xiong

PhD student

Chenxi Yang
Chenxi Yang

MS student


Former Members

Shihua Zhang
Shihua Zhang

MS

Yi He
Yi He

PhD

Lin Li
Lin Li

PhD

Dachuan Guo
Dachuan Guo

PhD

Yangyu Huang
Yangyu Huang

PhD

Rui Zhou
Rui Zhou

PhD

Miaomaio Song
Miaomiao Song

MS

Yunjie Zhao
Yunjie Zhao

PhD

Zhou Gong
Zhou Gong

PhD

Jun Wang
Jun Wang

Post Doctor

Dan Du
Dan Du

MS

Ercheng Wang
Ercheng Wang

PhD

Yanjie Wang
Yanjie Wang

MS

Jianfen Man
Jianfen Man

MS

Jiao Liu
Jiao Liu

MS

Pengyu Liu
Pengyu Liu

MS

Lin Yang
Lin Yang

MS

Zhiping Tu
Zhiping Tu

MS

Xiufeng Yang
Xiufeng Yang

MS

Chunyan Zhu
Chunyan Zhu

MS

Haotian Li
Haotian Li

PhD

Jian Wang
Jian Wang

PhD

Hong Yao
Hong Yao

MS

Xiaoling He
Xiaoling He

PhD

Qiangqiang Duan
Qiangqiang Duan

PhD

Jianjin Xiang
Jianjin Xiang

MS

Peng Tao
Peng Tao

PhD

Kangkun Mao
Kangkun Mao

PhD

Chao Xu
Chao Xu

MS

Mengchun Qiao
Mengchun Qiao

MS