Biomolecular Physics and Modeling Group
Principal Investigator
Yi Xiao
Teachers & Post Doctors
Yanzhao Huang Changjun Chen Rui Zhou Yangyu Huang
PhD Students
Jun Wang Ercheng Wang Haotian Li Jian Wang QiangQiang Duan Xiaoling He Peng Tao
MD Student
Yi Zhang
Jianjin Xiang
Hong Yao
Kangkun Mao
Former Members
PhD Students
Lin Li
Dachuan Guo
Zhou Gong
Yunjie Zhao
MD Students
Dan Du Jiao Liu Miaomiao Song Lin Yang Yanjie Wang Jianfen Man Pengyu Liu Zhiping Tu Xiufeng Yang
Chunyan Zhu Yongbei MaAddress: 1037 Luoyu Road, Wuhan, China ©2010 Huazhong University of Science & Technology